Argosy University - Atlanta Overall Diversity Score

Diversity Measure Argosy University - Atlanta National Average
Ethnic Diversity 40 45.94
Gender Diversity 33 71.52
Geographic Diversity 7 43.10
Overall Diversity 33 60.66
View Full Argosy University - Atlanta Diversity Report