Arizona College - Mesa Net Price Trends

Year Total Expenses Average Net Price
2011 N/A N/A
2012 N/A N/A
2013 N/A N/A
2014 N/A N/A
2015 N/A N/A
2016 $36,965 $27,591
2017* N/A N/A
2018* N/A N/A
2019* N/A N/A
2020* N/A N/A
2021* N/A N/A
* estimated
View Full Arizona College - Mesa Net Price Report