Brown Mackie College - San Antonio Freshmen Living Arrangement Breakdown

Living Arrangement Percent of Freshmen
Off-Campus (not with family) 82.2%
Off-Campus (with family) 17.8%
Unknown 0.0%
View Full Brown Mackie College - San Antonio Student Life Report